RODO - Nova Mielecka

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/ Pana, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wirginia Borowiec prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Kazik Nieruchomości Wirginia Borowiec z siedzibą w
Sosnowcu przy ul. Głównej 26, telefon: 519416999 email: kaziknieruchomosci@gmail.com
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w
sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy)
administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, inni
pośrednicy współpracujący, notariusze.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy i do
czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych.
7) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).